Gebruiksvoorwaarden voor klantbeoordelingen en -vragen & Antwoorden

Wij van Medela Medizintechnik GmbH & Co. Handels KG ('Medela' of 'wij/ons') ontvangen graag je feedback over onze producten en beantwoorden graag al je vragen over deze producten. Graag bieden wij je via het platform van Bazaarvoice Inc. diensten aan waardoor dit op een eenvoudige manier mogelijk is. Gedetailleerde informatie over het gebruikte platform vind je in onze Privacy-informatie. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de door ons geboden diensten 'Klantbeoordelingen' en 'Vragen & Antwoorden'.

Verantwoordelijkheid voor inhoud

Medela biedt je de technische mogelijkheden om klantbeoordelingen in te dienen en productgerelateerde vragen te stellen ('inhoud'). We controleren je inhoud niet. Je neemt de volledige verantwoordelijkheid voor je inhoud. Medela behoudt zich het recht voor om je inhoud te verwijderen of te weigeren deze publiceren in geval van een vermoedelijke schending van de gebruiksvoorwaarden of om andere ernstige redenen. Er is geen verplichting om inhoud te publiceren.

Met betrekking tot de inhoud die je naar het platform uploadt, garandeer je het volgende:

 • Je bent de enige auteur en auteursrechthebbende van de inhoud;
 • Je doet vrijwillig afstand van 'intellectuele-eigendomsrechten' met betrekking tot deze inhoud.
 • Alle content die je publiceert is waarheidsgetrouw.
 • Je bent minstens 18 jaar oud.
 • Het gebruik van de inhoud die je verstrekt, schendt deze gebruiksvoorwaarden niet en veroorzaakt geen schade aan natuurlijke of rechtspersonen.

Je stemt er ook mee in ons geen inhoud te bezorgen:

 • waarvan je weet dat deze onjuist, onnauwkeurig of misleidend is;
 • die inbreuk maakt op auteursrechten, octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen of persoonlijkheidsrechten of gegevensbeschermingsrechten van derden;
 • die in strijd is met een wet, regelgeving of vereiste (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, vereisten met betrekking tot consumentenbescherming, oneerlijke concurrentie, gelijkheid en misleidende reclame);
 • die lasterlijk, lasterlijk, beledigend, discriminerend is of tot gevolg heeft op grond van godsdienst of etnische achtergrond, bedreigend of aanstootgevend is voor een individu, partnerschap of organisatie;
 • waarvoor je een betaling of andere vergoeding hebt ontvangen van een onbevoegde derde;
 • die informatie bevat over andere websites, adressen, e-mailadressen, contactgegevens of telefoonnummers;
 • die een computervirus, wormen of andere potentieel schadelijke computerprogramma's of bestanden bevat.

Schadevergoeding

Je verbindt je ertoe Medela (en haar officiële vertegenwoordigers, directeuren, agenten, moeder-, gelieerde en dochterondernemingen, werknemers en externe dienstverleners, inclusief Bazaarvoice, Inc.) te verdedigen en te vrijwaren tegen alle claims, eisen en schadevergoedingen en gevolgschade van welke aard dan ook, bekend of onbekend, met inbegrip van redelijke juridische kosten die voortvloeien uit niet-naleving van je garanties en garanties hierboven of uit schending van een wet of schending van rechten van derden door jou.

Verlening van rechten

Voor alle inhoud die je indient, verleen je Medela en haar moeder-, gelieerde en dochterondernemingen een onbeperkt, onherroepelijk en overdraagbaar gebruiksrecht dat gratis en onbeperkt is qua ruimte, tijd en inhoud. Dit gebruiksrecht omvat met name het recht om de inhoud te kopiëren, te wijzigen, te verwijderen en te vertalen en in welke vorm, medium of technologie dan ook te publiceren.